© Sportfëscherveräin Kirchbierg Redaktion: Romain PICARD Email: rompic@pt.lu Fotograf: Erny SCHWEITZER Email: schwerny@pt.lu Webmaster: René Neumann Email: rene@neumann.lu
Besucherzaehler
Kalender der Master und Veteranen der Nationalen Meisterschaft 2023 Règlement officiel F.I.P.S.e.d. des épreuves internationales des Nations,  Clubs féminimes, jeunes (U15, U20, U25), masters et vétérans Statuten der Section des Vétérans innerhalb der FLPS vom 20.01.2018 Neues Reglement zur Abhaltung der Nationalen Meisterschaft vom 22.03.2022 Anmeldeformular zur Nationalen Meisterschaft der Veteranen und Master für das Jahr 2022 Infos der Section de Compétition Aktuelle Nachrichten Kassenrevisoren:  PETRO Serge SCHONKERT Steve PANTEGHINI Lele KREINS Fränz FLPS Delegierter:  MERTEN Pierrot Email: pyrhus@gmx.net Email: secretariat@flps.lu Beisitzende: Schriftführer:  GAERTNER Yves GSM: 621 248 117 Email: marsonm@pt.lu Kassierer:  SCHERTZ Raymond GSM: 621 158 278 Email: schertra@pt.lu Ehrenpräsident: THOMMA Arny Präsident:  SCHLEICH Dan Tel. 52 28 41 Section Masters + Vétérans Vorstand der Veteranen und Masters 2023 Sportfëscherveräin Kirchbierg Champion fédéral par club dans les années – Luxemburger Vereinsmeister in den Jahren: 1968–1970–1975–1978–1982–1984–1988–1994–1996–1997–1998-1999-2000-2009-2010 KLASSEMENT VETERAN Dg. 1 vun der WM zu Toul vum 26.05.2023 ENDKLASSEMENT MASTER mam Dg. 2 vun der WM zu Toul vum 27.05.2023 ENDKLASSEMENT VETERAN mam Dg. 2 vun der WM zu Toul vum 27.05.2023 VETERANEN Championnat 2023 Klassement vun der 3. Manche vum 04.06.2023 zu Merzig MASTERS Championnat 2023 Klassement vun der 3. Manche vum 04.06.2023 zu Merzig VETERANEN Championnat 2023 Klassement vun der 4. Manche vum 19.09.2023 zu Dun sur Meuse MASTERS Championnat 2023 Klassement vun der 4. Manche vum 19.09.2023 zu Dun sur Meuse