© Sportfëscherveräin Kirchbierg Redaktion: Romain PICARD Email: rompic@pt.lu Fotograf: Erny SCHWEITZER Email: schwerny@pt.lu Webmaster: René Neumann Email: rene@neumann.lu
Besucherzaehler
Kalender der Master und Veteranen der Nationalen Meisterschaft 2023 Règlement officiel F.I.P.S.e.d. des épreuves internationales des Nations, Clubs féminimes, jeunes (U15, U20, U25), masters et vétérans Statuten der Section des Vétérans innerhalb der FLPS vom 20.01.2018 Neues Reglement zur Abhaltung der Nationalen Meisterschaft vom 22.03.2022 Anmeldeformular zur Nationalen Meisterschaft der Veteranen und Master für das Jahr 2022 Infos der Section de Compétition Aktuelle Nachrichten Kassenrevisoren: PETRO Serge SCHONKERT Steve PANTEGHINI Lele KREINS Fränz FLPS Delegierter: MERTEN Pierrot Email: pyrhus@gmx.net Email: secretariat@flps.lu Beisitzende: Schriftführer: GAERTNER Yves GSM: 621 248 117 Email: marsonm@pt.lu Kassierer: SCHERTZ Raymond GSM: 621 158 278 Email: schertra@pt.lu Ehrenpräsident: THOMMA Arny Präsident: SCHLEICH Dan Tel. 52 28 41 Section Masters + Vétérans Vorstand der Veteranen und Masters 2023 Sportfëscherveräin Kirchbierg Champion fédéral par club dans les années – Luxemburger Vereinsmeister in den Jahren: 1968–1970–1975–1978–1982–1984–1988–1994–1996–1997–1998-1999-2000-2009-2010 Section des Vétérans / Masters      Klassement MASTERS vum 2. Ausscheedungsfëschen vum 05.03.2023 zu Manom Section des Vétérans / Masters I N V I T A T I O U N 1. Manche vun den Masteren/Veteranen gëtt den 25. an 26.03.2023 zu Cattenom um Mirgenbach gefëscht Section des Vétérans / Masters Mise à jour vum Programm vun der 1. Manche vun den Masteren/Veteranen gefëscht gëtt den 25. an 26.03.2023 zu Remerschen um F1 an net zu Cattenom Fotoen vum Romain Picard VETERANEN Championnat 2023 Klassement vun der 1. Manche vum 25.03.2023 zu Remerschen MASTERS Championnat 2023 Klassement vun der 1. Manche vum 26.03.2023 zu Remerschen